Museum voor vluchtsimulatie

Privacyverklaring

1 Algemeen

Het recht op privacy wordt wel omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Daarnaast vormt het recht op privacy een belangrijke voorwaarde voor andere grondrechten, in het bijzonder diegene die betrekking hebben op de vrijheid van het individu. 

Privacy betekent meer dan bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Privacy houdt ook in dat een individu het recht heeft handelingen te verrichten zonder dat de buitenwereld daar kennis van neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt. 

Als de buitenwereld gebruik maakt van privé-informatie, dan heeft een individu het recht om te weten hoever dat gebruik strekt en wat daar de consequenties van zijn.

Stichting De Link doet zijn best uw persoonsgegevens en daarmee uw privacy te beschermen.

 

2 Beheerder van de Gegevens

2.1. Stichting

Stichting De Link als ingeschreven in KvK Eindhoven 41090322 verzamelt en verwerkt de Persoonsgegevens.

 

2.2 Museum

Stichting DeLink is beheerder van Museum voor Vluchtsimulatie, zoals vastgelegd in de Statuten van de stichting, en derhalve de actor in deze Privacyverklaring.

 

2.3 Beheerder

Binnen Stichting De Link is het Bestuur de verantwoordelijke. Namens het Bestuur verwerkt en beheert de Secretaris de gegevens.

 

3 Verzamelen van Persoonsgegevens

 

3.1 Wetgeving

Voor het verzamelen en verwerken van persoonsgebonden informatie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de privacy wetgeving in werking voor alle landen binnen Europese Unie. Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Zieook: nl.wikipedia.org/wiki/Privacy 

 

3.2 Wat wordt verzameld

Stichting De Link kent de volgende vormen van gegevens die worden opgeslagen in files en in back-up’s. 

 

3.2.1 Gegevens van Vrijwilligers

 • E-mails en andere vormen van correspondentie.
 • Persoonsgegevens van vrijwilligers, die binnen de stichtingwerkzaamheden verrichten, vermeld in de correspondenties, zoals:
 • Persoonsgegevens 
 • Adres gegevens 
 • Contact gegevens 
 • Functie binnen de club
 • Financiële gegevens en transacties met de club of diens vertegenwoordigers.

3.2.2 Gegevens van Bezoekers

 • Persoonsgegevens van de organiserende bezoeker, vermeld in decorrespondenties, zoals:
 • Persoonsgegevens 
 • Woonplaats
 • Contact gegevens 
 • Deelname of interesse in onze trainingen en vliegsessies.
 • Brongegevens voor PR doeleinden.
 • Financiële gegevens en transacties met de Stichting De Link of diens vertegenwoordigers.
 • E-mails en andere vormen van correspondentie.
 • De organiserende bezoeker is representant namens de groep bezoekers.

3.2.3 Beeldmateriaal

 • Stichting De Link verleent toestemming tot het nemen van foto’s, video’s en andere informaties voor eigen gebruik.
 • Voor het nemen, gebruiken of publiceren van foto’s, video’s en andere informaties, die specifiek terug te voeren zijn naar een individu, is expliciet de persoonlijke toestemming nodig. 

3.3 Waarvoor wordt verzameld

In 3.2.1 bedoelde gegevens voor gebruik, ten dienste van de vrijwilligers. 

In 3.2.2 bedoelde gegevens voor gebruik van vastleggen van reserveringen, wensen ten aanzien van dereserveringen. Aanvullende gegevens worden gebruikt voor analyse ter verbetering van het beleid, o.a. ten aanzien van PR.

 • Gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is, of wettelijk is verplicht. 

4 Delen van Persoonsgegevens

 

4.1 Delen met Derden

 • Stichting De Link zal geen persoonsgegevens delen met derden. 
 • Stichting De Link zal alleen persoonsgegevens met de overheid delen indien ze daar volgens de wet toe is verplicht, of er een rechtelijk bevel ter inzage ligt. 

5 Inzage van Persoonlijke Gegevens

 •  
 • 5.1 Aanvraag voor Inzage
 • U heeft het recht om inzage te krijgen in de door Stichting De Link verzamelde persoonlijke gegevens.
 • Hiervoor kunt u een aanvraag indienen via de Secretaris.

5.2 Wijzigen van Gegevens

 • Indien u uw persoonlijke gegevens wilt corrigeren of verwijderen kunt u dit opgeven via de Secretaris.
 • Stichting De Link is verplicht hieraan te voldoen. 

6 Verwijderen van Persoonsgegevens

 • Indien u uw activiteiten als Vrijwilliger van Stichting De Link opzegt, zullen uw persoonsgegevens worden gewist. 
 • Persoonsgegevens ten behoeve van reserveringen worden na de vliegsessie gewist.
 • Statistische gegevens, zoals het aantal vliegsessies per jaar en het aantal deelnames daaraan blijven eigendom van de stichting.

Museum voor Vluchtsimulatie

Half Elfje 10a

5711 ES Someren

tel. +31 6 3560 3940

NL19RABO 0178 0042 19

Scroll naar boven